דלג לתוכן

פרוטוקול מליאת מועצה מיוחדת (תקציב) מספר 33 מיום 28.2.2022- קובץ מונגש

 

פרוטוקול מליאת מועצה מיוחדת (תקציב) מספר 33

מיום 28.2.2022

 

  השתתפו:

קובי אביבי     דני בוקובזה
אודי דניאלי     מני מעודי
מוטי ארבל     אלי יוגב
יריב צוק     צורי אלגבי
תומר זולר     גילי בן ציון
עדי נאמן     גבי נחום
שרונה עמר     מימי קושמרו
דודו גולדשטיין      
אלכס גולדפרב      
צחי כהן גבורה      
בני יאמין     חסרים
תמי פישל     ניר ישראל

                                                                    שמעון כץ

שמאי שלומי

 

  נוכחים:

צופי צור –         גזבר המועצה
דנה סיון –        מנכ"ל המועצה
איתן מימוני –    יועמ"ש המועצה
דברת לישאור –    מבקרת המועצה
   
   

 

 

על סדר היום:

 

 • דיון ואישור התקציב, לשנת התקציב 2022, ואישור דו"ח הביצוע המשוער לשנת התקציב 2021.

הצעת התקציב בשלמותה כולל פירוט הסעיפים והצהרת גזבר המועצה נשלחה במייל ביום 13.2.2022

 

 • לישיבה הוזמן הקלטה ותמלול.

 

 • ראש המועצה פתח את ישיבת המליאה המיוחדת כשעל סדר יומה סעיף 1 בלבד. דיון ואישור תקציב המועצה לשנת התקציב 2022, כמו כן הודיע כי:

 

 • על אף שיש על שולחני פרוטוקולים לאישור החלטתי הפעם לותר על האינפורמציה ועל אישור הפרוטוקולים, כמו גם על נושאים נוספים, כדי שנתרכז בדיון על התקציב.

 

 • ככל ושרונה וגבי לא יורידו את בקשתם לקיים דיון על הפרוטוקולים של ועדת חינוך וועדת ספורט וחוגים ולמען הסדר הטוב ובאישור המליאה נקיים עליהם דיון לאחר סיום נושא תקציב המועצה.

 

 • לידיעתכם במחוז הדרום הרשות המקומית היחידה שלא אישרה תקציב לצערי, היא מ.א. באר טוביה שהינה רשות איתנה.

 

 • התייחסנו גם לפנייתכם מיום 22.12.2021 (חלק מחברי המליאה) ובהתאם עודכן התקציב וחוברת מעודכנת נשלחה אליכם.

 

 • תקציב המועצה ביחס ל 2021 לא נפגע ולהיפך יש תוספת תקציבית ליישובים לפעולות ולפעילויות.

 

 • היום עובדים בשיטת 1/12 וקיימת פגיעה זוחלת ברמת השרות לתושב.

 

 

סעיף 1  – דיון ואישור התקציב, לשנת התקציב 2022 ואישור דו"ח הביצוע המשוער                        לשנת התקציב 2021

 

ראש המועצה פתח את ישיבת המליאה המיוחדת כאמור וציין כי:

 

 • מונחת בפניכם הצעת תקציב מאוזנת לשנת התקציב 2022 בסך של 321.144 אש"ח

 

 • התקציב כולל את הסך של 10.000 אש"ח, שהמועצה מחויבת בהתאם להחלטת שרת הפנים, להעביר לרשויות אחרות בשנת התקציב הנוכחית.

 

 • כמו כן לקחנו בחשבון חלק מן הצורך בהגדלת הפעולות ליישובים, כפי שהוצג ע"י מנהלי המחלקות וועדות המועצה.

 

 • כללנו בתקציב גם את חלק מבקשת חברי המליאה וכדלקמן:

 

 1. הכנסות מארנונה – הגדלה

לא נכללה בתקציב הגדלה בסך של 748.000ש"ח

 

 1. מינהל כללי וכספי – משכורות

נכללה בתקציב קיצוץ בסך של 100.000ש"ח משכר דובר ומנכ"ל.

 

 1. מינהל כללי וכספי – אחזקת רכב

לא נכלל בתקציב קיצוץ 70.000ש"ח

 

 1. מינהל כללי וכספי – הוצאות משפטיות

נכללה בתקציב הפחתה בסך של 139.000ש"ח

 

 1. הוצאות גבייה וארנונה

נכללה בתקציב הפחתה בסך של 150.000ש"ח

 

 1. בניין עיר – מיחשוב ת.ב.ע מיפוי וכו'

לא נכללה בתקציב הפחתה בסך של 233.000ש"ח ההוצאה מניבה הכנסות.

 

 1. באר עמי

נכללה בתקציב הפחתה בסך של 591.000ש"ח

 

 1. ספורט – הסעות ע"י קבלן

נכללה בתקציב הפחתה בסך של 500.000ש"ח יפורסם מכרז הסעות חדש.

 

 1. ספורט אחזקת אולמות

נכללה בתקציב תוספת בסך של 489.000ש"ח

 

 1. ספורט פעילות אזורית

נכללה בתקציב תוספת בסך של 592.000ש"ח

 

 1. תנ"ס בית לחייל הבודד

נכללה בתקציב הפחתה בסך של 100.000ש"ח

 

 1. שירותי דת

נכללה בתקציב הפחתה בסך של 220.000ש"ח

 

 1. הוצאות בלתי רגילות – השתתפות בגרעון העמותות

לא נכללה בתקציב הפחתה בסך של 750.000ש"ח גרעון בעמותה.

 

 1. תנ"ס נוסף

נכללה בתקציב העברת 1.100.000ש"ח לתנ"ס פעולות

 

 1. תנ"ס והחזר שירותים – פעילות קהילתית מיוחד

נכללה בתקציב תוספת בסך של 629.000ש"ח

 

 1. מועדוני ותיקים

נכללה בתקציב תוספת בסך של 90.000ש"ח

 

17.העמדנו תוספת בסך של 100.000ש"ח לתיירות.

 

 • מובהר בזאת כי נידרש לשריין לתקציב 2023 סך של 15 מיליון ₪ לטובת חלוקת הכנסות לרשויות המקומיות האחרות כפי הוראת משרד הפנים.

 

 • בחודש הקרוב אנו נערכים להגשת הבגץ כנגד החלטת שרת הפנים כאמור.

 

 • כפי שאתם רואים התקציב המוצע, הוא תקציב מאוזן ובשורה של ממש לתושבים.

 

 • אני מבקש להודות לגב' צופי צור גזבר המועצה ולצוותה, על ההשקעה הרבה והמקצועית בהכנת התקציב.

 

 

 • ראש המועצה ביקש מגזבר המועצה הגב' צופי צור למסור את הודעת הגזבר ולהציג את התקציב בפני המליאה וכדלקמן:

 

להלן הודעת צופי צור בכתב על תקציב המועצה:

 

 

דברי הסבר מפי גזבר המועצה

 

סיכום והחלטה

בתום הצגת התקציב לשנת התקציב 2022 ואת דו"ח הביצוע המשוער לשנת התקציב 2021 התקיים דיון ענייני שבו נשאלו שאלות ע"י חברי וחברות המליאה, ניתנו מענים וסוכם כדלקמן:

 1. המליאה אישרה את התפטרותה של החב' מימי קושמרו מתפקיד יו"ר הועדה למניעת אובדנות והחליטה למנות את גילי בן ציון לתפקיד.
 1. המליאה אישרה פתיחת תב"ר 1238 ע"ס 400.000 ₪ לטובת פיתוח האנדרטה לבנים והאנדרטה לנפגעי פעולות איבה.
 2. המליאה אישרה בין סעיפי תקציב החינוך

 180.000 ₪ תוספת לאיזון תקציבי בין בתי הספר

200.000 ₪ תוספת לגיל הרך

500.000 ₪ תוספת לחדשנות פדגוגית

_________

880.000 ₪

מקורות המימון לתוספות:

380.000 ₪ קיצוץ מבי"ס באר עמ"י אחריות ביצוע של מנהל ביה"ס

500.000 ₪ קיצוץ בהסעות יטופל במסגרת מדיניות שתוכן ע"י ועדת החינוך ותובא לאישור המליאה הבאה.

 

החלטה

בתום הסיכום כאמור, החליטה פה אחד המליאה לאשר את הצעת תקציב המועצה לשנת התקציב 2022 בסך של 321.144 אש"ח. כמו כן אישרה את דו"ח הביצוע המשוער לשנת התקציב 2021 ואת תקציב המשרות לשנת התקציב 2022 כפי הפירוט בחוברת התקציב.

ראש המועצה וחברי המליאה מודים לגזברית המועצה הגב' צופי צור וצוותה על הכנת חוברת התקציב במקצועיות במסירות ובאחריות תוך התחשבות בתקציב ביחס לצרכים.

                 קובי אביבי

                                                                    ראש המועצה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content