צו הטלת ארנונה כללית לשנת 2018

צו הטלת ארנונה כללית לשנת 2018

בתוקף סמכותה לפי חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992 החליטה המועצה האזורית באר טוביה בישיבתה מיום 29.6.2017 להטיל ארנונה כללית לשנת 2018, כדלקמן:

 1.     בצו זה תהיה למונחים שלהלן המשמעות הקבועה בצדם –

"חוק ההסדרים" – חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992;

"פקודת העיריות" – פקודת העיריות (נוסח חדש);

"התקנות" – תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות) תשס"ז 2007;

"נכסים" "בניין" "אדמה חקלאית" "קרקע תפוסה" – כמשמעם בסעיף 269 לפקודת העיריות;

"מחזיק" – כמשמעו בסעיפים 1 ו- 269 לפקודת העיריות;

"שטח הנכס" – שטח הבניין לרבות שטח הקירות הפנימיים והחיצוניים; בבניין הכולל יותר מיחידת שומה אחת, לרבות שטח חלק יחסי מהשטח המשותף, כשיעור היחס שבין שטח הנכס הנישום לבין שטח כל הבניין. לעניין זה, מ"ר לרבות חלק ממ"ר;

"יחידת השומה" – הנכס הנישום לפי השימוש העיקרי שנעשה בנכס לרבות: מבנה, סככה, שטח מקורה, יציע, מרתף, מחסן, מכלים, שנאים ומתקנים, ולרבות השטחים הנלווים המשרתים את השימוש העיקרי של יחידת השומה לרבות שטחי אחסנה, כניסות חדר מדרגות, מעברים מקורים חדרי מעליות, ובנייני עזר.  לעניין זה:

"מבנה" – כל מבנה בין שהוא בנוי אבן ובין שהוא בנוי בטון, טיט, ברזל, עץ או כל חומר אחר ולרבות, דירה, מבנה יביל, מתקן הנדסי, קומה ו/או בניין עזר, או חלק ממבנה כאמור או כל תוספת למבנה כאמור, בין שהוא ארעי ובין שהוא קבוע, בין שבנייתו הושלמה ובין אם לאו, וכן כל דבר המחובר למבנה חיבור של קבע;

"יציע" – חלק מנכס, שגובהו המזערי הוא 1.70 מטר וגובהו המרבי הוא 2.00 מטר ועושים בו שימוש כלשהו;

"מרתף" – חלק מנכס שהנו מתחת לפני הקרקע;

"סככה" – מבנה מקורה בכל צורה שהיא, שיש לו 3 צדדים לפחות ללא קירות;

   "שטח מקורה" – שטח שיש לו תקרה מכל חומר שהוא, והוא אינו נכלל באחת ההגדרות האחרות  המפורטות       

   בהגדרת יחידת שומה;

"דירת מגורים" – בניין המשמש למגורי, או בניין המיועד למגורים ואינו משמש למטרה אחרת;

"מחסן" – מבנה המצוי מחוץ לדירת המגורים אשר משמש לצרכים פרטיים בלבד, ואינו למטרות רווח;

"בית אבות" – בניין או חלק מבניין המשמש למגורים בלבד. חלקים בבניין שאינם משמשים למגורים בלבד יישומו על פי השימוש שנעשה בהם;

"בריכת שחיה פרטית" בריכת שחייה המשמשת לדירת מגורים אחת או יותר ואינה למטרות רווח, לרבות השטח המרוצף סביב לבריכה;  

"מסעדה" – כל נכס המשמש כמסעדה, כבית קפה, כבית אוכל, כמזנון וכיוצא באלה;

"חנות" – כל נכס המשמש למטרה מסחרית, או למכירה של מיטלטלין או של מקרקעין, והנמצא ברחוב, בשוק, בחוף הים, במרכז מסחרי, ביריד וכיוצא באלה, לרבות דוכנים, ומבנה חקלאי המשמש למסחר, ולמעט מסעדה;

"מרכז מסחרי או קניון" – בניין שיש בו יותר מקומה אחת המשמש כמרכז מסחרי או כקניון לרבות מעברים ושטחי שירות. לעניין זה:

"מעברים" – שטח מקורה, המשמש לציבור המבקר במקום, כמעבר, כחדר מדרגות, כמעלית, כבתי שימוש וכיוצא באלה;

"שטחי שירות" – שטח מקורה, המשמש את כל הבניין כחדר חשמל, כחדר מיזוג, כחדר משאבות וכיוצא באלה; 

"בית חולים" לרבות בית חולים סיעודי ומרפאה;

"בית ספר" – לרבות גן ילדים, מכללה, אוניברסיטה, מתנ"ס, מועדון קהילתי;

"בית מלון" – כהגדרתו בתקנות;

"מלאכה" – כהגדרתה בתקנות;

"תעשייה" – כהגדרתה בתקנות;      

"חניון" – כהגדרתו בתקנות;

"מרכז לוגיסטי" – בניין המשמש באופן ייעודי לאחסנה או לשינוע, ואינו מחסן של מפעל תעשיה או של חנות או שלמסעדה;

"מכלי אחסון" – ממגורה, סילו ומיכל אחסון מכל סוג שהוא. השטח לחיוב בארנונה יהיה מכפלת שטח התכסית    במספר הקומות. 

 

"תחנת דלק" – כל נכס שיש בו משאבת דלק מקורה ושאינה מקורה, כולל מבני שירותים לרכב, כגון, סיכה ורחיצה, שטח הכניסה והיציאה, שטחי החנייה, שטח התדלוק וההמתנה לתדלוק, והשטחים הנלווים, למעט מסעדה; 

 

"תחנת הסעה" – המבנה לרבות השטח המשמש כתחנת הסעה, בתנאי שהשטח הכולל עולה על 10 מ"ר, ובתנאי שמספר תחנות ההסעה בתחום של עד 3 דונם עולה על 4;

 

"מרכז תיירות ולמידה" – המשמש גם לצורך קבלת מבקרים ותלמידים למטרות רווח, למעט בתי ספר, כהגדרתם לעיל;

 

"ספקי כוח" – לרבות שנאים ומתקנים לאספקת כוח ;

 

"מבנה חקלאי" – מבנה של קבע הנמצא על אדמה חקלאית משמש לצורכי חקלאות,  ואינו משמש למסחר;

 

"מערכת סולארית" – מערכת לייצור חשמל על ידי שימוש באנרגיית השמש בטכנולוגיה פוטו-וולטאית או תרמו-סולארית, אשר אינה עושה שימוש בדלקים פוסיליים מעבר לקבוע בפסקה (2) להגדרת "מיתקן אנרגיה מתחדשת" שבסעיף 1 לכללי משק החשמל (עסקאות עם ספק שירות חיוני), התש"ס-2000.

 

 

 

הטלת הארנונה

 

          2. מוטלת בזה ארנונה כללית לשנת 2018 על המחזיקים בנכסים בתחום השיפוט של המועצה. תעריפי הארנונה יהיו     

 

            בהתאם לסוגי הנכסים ובהתאם לשימושים שנעשים בהם. התעריפים קבועים בש"ח לכל 1 מ"ר. סכום הארנונה   

 

            בהודעת השומה יהיה מכפלת שטח יחידת השומה בתעריף שנקבע לאותה יחידת שומה, לפי השימוש העיקרי של יחידת השומה.

 

          תעריפי האנונה

 

סוג הנכס

קוד שרות

תעריף ארנונה

3     דירת מגורים

 

 

3.1    דירת מגורים ובית אבות

101+108

36.53

3.2 מרפסות מקורות

101+108

36.53

3.3 מחסן לשימוש ביתי

110

18.54

3.3 סככה לחניית רכב פרטי

107

4.63

4    בריכת שחיה פרטית

111

19.46

5   משרדים, שרותים ומסחר (שאינם מנויים במפורט בצו זה)

 

 

5.1 במרכז מסחרי או בקניון

201

129.23

5.1.1 מעברים ושטחי שירות

203

68.27

5.2    במקום אחר

202

98.13

 

 

 

סוג הנכס

קוד

תעריף ארנונה

6       חנות

 

 

6.1    במרכז מסחרי או בקניון

204

129.23

6.1.1 מעברים ושטחי שירות

203

68.27

6.2    תחנות דלק

237

129.23

6.3    במקום אחר

205

98.13

6.4    תחנה לממכר כרטיסי הגרלה,לוטו,פיס וכיוצ"ב למעט קניון    

         או במרכז מסחרי

206

98.13

7       מסעדה

 

 

7.1    במרכז מסחרי או בקניון

208

129.23

7.1.1 מעברים ושטחי שירות

203

68.27

7.2    בתחנת דלק

209

129.23

7.3    במקום אחר

210

85.33

8.     בית מלון

 

 

8.1   עד 200 מ"ר

500

74.48

8.2   על כל מ"ר נוסף

 

74.48

9      נכס המשמש לעריכת אירועים ואולם שמחות

 

 

9.1   שטח מקורה

212

98.13

9.2   שטח שאינו מקורה

213

72.10

10    בית חולים, בית חולים סיעודי, מרפאה

 

 

10.1 בכל תחום השיפוט למעט בקניון או מרכז מסחרי

220

98.13

10.2 בקניון או במרכז מסחרי

221

129.23

10.1.1מעברים ושטחי שירות

203

68.27

11   בית ספר ומועדונים

223

68.27

12   בנק

300

765.93

13   מלאכה

600

65.37

14   תעשייה

400

98.13

15   בניין המשמש ליבוא ו/או אחסנה ו/או הרכבה ו/או  

       שיווק של כלי רכב

224

78.48

16   מרכז לוגיסטי

226

78.48

17   מכלי אחסון

403

98.13

18   תחנת דלק

228

381.23

 

 

 

 

סוג הנכס

קוד שרות

תעריף ארנונה

19    בנייני ומתקני תקשורת

 

 

19.1 בניין המשמש לשירותי תקשורת, טלפון, מרכזיות

        ודואר

230

274.80

19.2 מתקן תקשורת – אנטנה

231

97.3

20    ספקי כוח

232

169.42

21    מבנה חקלאי

760

0.35

22    מרכז תיירות ולמידה

281

68.27

23    חניון מקורה

 

 

23.1 הבנוי על מגרש עצמאי ללא מבנה המשמש למטרה   

        אחרת

250

9.3

23.2 המשמש לחניית כלי רכב ללא תשלום של המחזיק,

        עובדיו וארחיו 50% מהתעריף המוטל על המחזיק  

        בבניין או בחלק ממנו

 

250-256

 

24    ביוב

 

 

24.1 מתקני טיפול לביוב

951

1.51

24.2 בריכות אגירה לביוב

952

0.15

25    יציע – 70% מהתעריף של יחידת השומה בה הוא 

        נמצא

109+236

 

26   תחנת הסעה

229

381.23

27   מערכת סולארית הממוקמת על גג נכס

 

 

27.1 לכל מ"ר שמעל 0.2 דונם ועד 1 דונם

741

0.62

27.2 לכל מ"ר שמעל 1 דונם ועד 2 דונם

 

0.32

27.3 לכל מ"ר שמעל 2 דונם

 

0.15

28    מערכת סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס

741

 

28.1  בשטח של עד 10 דונם

 

2.49

28.2  לכל מ"ר שמעל 10 דונם ועד 300 דונם

 

1.25

28.3  לכל מ"ר שמעל 300 דונם ועד 750 דונם

 

0.62

28.4  לכל מ"ר שמעל 750 דונם

 

0.32

29     בניין המשמש למטרה שאינה מנויה לעיל

950

74.77

30    קרקע תפוסה

 

 

30.1  קרקע המשמשת לאחסנה פתוחה

801

9.28

30.2  חניון לא מקורה

804

6.96

30.3  קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח

900

0.27

30.4  קרקע המשמשת למטרה שונה מהמטרות המפורטות בסעיף זה או בסעיפים אחרים שלעיל

805

5.57

 

סוג הנכס

קוד שרות

תעריף ארנונה

30.5   קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית

802

 

א.      בשטח של עד 10 דונם

 

2.49

ב.      בשטח שמעל 10 דונם ועד 300 דונם

 

1.25

ג.       בשטח שמעל 300 דונם ועד 750 דונם

 

0.62

ד.      לכל מ"ר שמעל 750 דונם

 

0.32

30  אדמה חקלאית

700

49.05

 

 

הנחות ופטורים

31.  בהתאם לפירוט המופיע במשרדי המועצה.

מועדי התשלום

32. (א)  מועד תשלום הארנונה הוא 1.1.2018.

      (ב)  נישום רשאי לשלם את הארנונה ב – 6 תשלומים דו חודשיים.

      (ג)  נישום המשלם את כל החיוב השנתי מראש (לרבות חוב פיגורים) עד ליום 31.1.2018 ייהנה מהנחה של 2%  לגבי החיוב השנתי.

      (ד)  לנישום המשלם בהוראת קבע או בהסדר המחאות תינתן הנחה של 2%. ביטול או הוראת הקבע או אי עמידה בפירעון שתי המחאות יבטל את ההסדר.

    (ה)  פיגור בתשלום יישא הצמדה וריבית בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה ) התש"מ – 1980.

    בכבוד רב,
  
דרור שור
 
ראש המועצה