דלג לתוכן

קול קורא מס' 11/2022 להפעלת חוגים במועצה אזורית באר טוביה לשנת הלימודים תשפ"ג 2022-2023

 

קול קורא מס' 11/2022

להפעלת חוגים במועצה אזורית באר טוביה

לשנת הלימודים תשפ"ג 2022-2023

 

המועצה האזורית באר טוביה (להלן:" המועצה") והעמותה לחינוך ותרבות מועצה אזורית באר טוביה (להלן:" העמותה") מבקשות לקבל הצעות להפעלת חוגים בבתי הספר במועצה ו/או ביישובי המועצה ו/או בצהרונים (להלן:" החוגים"), הכל על פי הפירוט להלן.

 

 1. כללי

החוגים יערכו במגוון תחומים, בהתאם למפורט בהמשך והם ייערכו בבתי הספר   ו/או ביישובי המועצה, על פי שיקול דעתן הבלעדי של המועצה והעמותה על פי צרכיהן.

 • אוכלוסיית היעד

כל שכבות הגיל – מהגיל הרך ועד מבוגרים.

 • מטרות ויעדים
  • העשרה, פיתוח וחיזוק תחומי עניין בחינוך הבלתי פורמאלי.
  • מתן אפשרות ליהנות ממסגרת חברתית קהילתית.
  • הקניית הרגלים והגברת המודעות לאורח חיים ספורטיבי ובריא.
  • יצירת תשתית לטיפוח הלומד, בהנעה ללמידה ושיפור הישגים, לצד חיזוק המודעות והדימוי העצמי.
  • העשרה בזמן הפנאי.

 

 1. תנאי סף

על המגיש מענה לקול קורא זה לעמוד בכלל התנאים המצטברים שלהלן:

2.1. המציע הינו מדריך מוסמך/בעל תואר אקדמי/תעודה ממוסד לימודי מוכר (במידה וקיים), באותו חוג אשר מוצע על ידו. חובה על המציע לצרף תעודת הסמכה או תעודה אקדמית, בהתאם לדרישות החוג, במידה וישנן.

2.2. המציע הינו בעל ניסיון של שנתיים לפחות, בחמש השנים האחרונות, בהדרכה באותו תחום. חובה על המציע לצרף קורות חיים והמלצה אחת לפחות, לשם הוכחת תנאי זה.

2.3. חובה על המציע לצרף להצעתו, תכנית כללית בנוגע לחוג, סילבוס, בטופס הייעודי המצ"ב כנספח 1 לקול הקורא.

2.4. חובה על המציע לצרף להצעתו תעודה עדכנית ממשטרת ישראל, בגין כל אחד מהמפעילים בפועל, בגין היעדר עברות מין.

 

 

 

 1. השירותים המבוקשים
 • החוגים – על המפעיל להיות בעל ידע והכשרה חינוכית או טיפולית בתחום החוג המוצע על ידו, מבין הנושאים הבאים, כאשר מדובר על רשימה פתוחה:
 • משחקי כדור: כדורגל, טניס שדה, כדורעף, כדורסל (גנים-ד),משחקי קט רגל וכי"ב.
 • חוגים המותאמים לילדים בעלי צרכים מיוחדים.
 • אומנויות לחימה: קונג פו, קרב מגע וכיו"ב.
 • מקצועות הריקוד: בלט, מחול מודרני, היפ הופ וכיו"ב.
 • אימון גופני : אופניים ,אירובי dance, פילטיס, עיצוב, כושר קרבי, יוגה, התעמלות ואקרובטיקה וכיו"ב.
 • אמנות :ציור, תפירה, קרמיקה, עיסת נייר, שילוב, וכיו"ב.
 • ניו מדיה, צילום, פיתוח אפליקציות, עיצוב וכיו"ב
 • לגו – רובוטיקה, מדעים, אלקטרוניקה
 • שפות – אנגלית, ספרדית, ערבית.
 • בישול
 • אילוף כלבים
 • אחר

 

 • צוות החוגים – על המפעיל לדאוג שהפעילות בחוג תתבצע ע"י מדריך/צוות רב מקצועי בעל ידע והכשרה חינוכית-מקצועית רלוונטית. חברי הצוות מבצעי החוגים יוצגו על ידי המפעיל במסגרת הצעתו. החלפת איש צוות תעשה רק לאחר קבלת אישור העמותה מראש ובכתב.
 • מספר המשתתפים – מספר המשתתפים בכל חוג לא יעלה על הכמות המותרת, כאשר העמותה תקבע את המספר המרבי של המשתתפים לפי שיקול דעתה, תוך התאמה לאופי החוג ותוך היוועצות עם המפעיל.
 • תאריכים ושעות – המציע יפעיל את החוגים בין התאריכים 2/10/2022 ועד 30/6/2023 בימים ובשעות שיקבעו בתיאום עם העמותה. לעמותה שיקול דעת לשנות את ימי ושעות החוגים במהלך ההתקשרות, והכל באופן סביר ובתיאום מראש עם המפעיל. בהסכמת הצדדים, ובהתאם לביקוש והתקיימות כל התנאים הנדרשים ניתן יהיה להאריך את משך החוג ולקיימו גם בחלק מתקופת החופשות מבתי הספר לרבות חופשת הקיץ.
  • בכפוף למילוי כל התנאים הנדרשים לשביעות רצונה המלא של העמותה תהיה לעמותה האופציה להאריך ההסכם עם המציע לשתי תקופות נוספות של 12 חודשים כל אחת בהתאם להוראות הסכם זה.
  • המפעיל מחויב לספק את כל הציוד הנדרש לשם הפעלת החוגים, כשהוא עומד בכל דרישות הדין והתקנים. בסמוך לתחילת הפעלת החוג ימציא המפעיל לעמותה את רשימת הציוד שהוא מספק לצורך קיום החוג הכוללת את שם הציוד, פירמת היצרן, תמונות של כל אביזר ציוד המסופק על ידו. מבלי לגרוע מן האמור, היה והוסכם בין הצדדים שבעמותה תספק חלק מן הציוד עבור החוג, יהיה עליה לספק אך ורק את הציוד המפורט להלן: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • ציוד – המציע מחויב לספק את כל הציוד הנדרש לשם הפעלת החוגים, למעט חוגים שיתואמו מראש עם העמותה. על הציוד לעמוד בכל דרישות הדין והתקנים.
  • אישור פעילות – על המפעיל לדאוג לאישור של כל פעילות הנכללת בחוג ע"י הגורמים המוסמכים לכך. הפעילות השוטפת תעשה בשיתוף פעולה מול הגורמים הרלוונטיים בעמותה לחינוך ותרבות (מנהלת מחלקת חוגים, מנהל מחלקת ספורט).
  • שיעור ניסיון – כחלק מהשירותים המבוקשים על המפעיל לאפשר שיעור ניסיון לכל מעוניין, ללא תשלום.
  • שמירה על ניקיון ותיקון נזקים – המפעיל ישמור על ניקיון מקום ההפעלה ויתקן כל נזק שיגרום לציוד או מבנה.
  • תשלום למפעיל
   • התמורה לכל חוג תקבע ע"י העמותה לחינוך ותרבות במעמד הראיון האישי.
   • התמורה תגבה במלואה ע"י העמותה לחינוך ותרבות מן המשתתפים, והתשלום למפעיל יתבצע באמצעות העמותה בהפחתת תקורה של 10%-5% בהתאם לשיקול דעת העמותה בהתבסס בין השאר על האמצעים שמעמידה המועצה/עמותה למפעיל לצורך הפעלת החוג.
   • בכל מקרה, התשלום שכל משתתף/הורה ישלם ישירות לעמותה יכלול את כל העלויות במסגרת מתן השירות. מלבד תשלומים חד פעמי עבור ציוד, תלבושות וכו' ובלבד שהללו אושרו מראש ע"י העמותה.
  • ביטוח – על המציע לערוך על חשבונו את כל הביטוחים הנדרשים, לכיסוי כל נזק שעלול להיגרם לעובדיו, לחניכים ולצדדים שלישיים, במסגרת הפעלת החוג, על פי כל דין, הנחיות משרד החינוך, ולכל הפחות כפי שיידרש ממנו על ידי המועצה ו/או העמותה בהסכם ההתקשרות אשר העתקו מצ"ב כנספח ב' להסכם ההתקשרות.
  • היעדר יחסי עובד מעביד – למען הסר ספק מובהר כי בין העמותה לבין המפעיל ועובדיו לא יתקיימו יחסי עובד מעביד וכי המפעיל הינו בגדר נותן שירותים עצמאיים בלבד.

 

 1. ההצעה

המעוניינים להגיש מענה לקול קורא זה יגישו את המסמכים הבאים:

 • כלל המסמכים הנדרשים בסעיף 2‎ לעיל.
 • כלל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים – התשל"ו 1936: אישור מפקיד שומה מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז 1936 (להלן:" חוק מע"מ"), או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.

המצאת המסמכים הנדרשים בסעיף זה במועד הגשת ההצעה תהווה יתרון, אך היא אינה חובה במסגרת המענה ,שכן על מנת להקל על המדריכים והמפעילים בשלבים הראשונים, המועצה ו/או העמותה תהיה מוכנה לקבל מסמכים נדרשים אלה, לאחר 14 יום מהודעת הזכייה למציע.

 • הוגשה הצעה על ידי עמותה יצורף להצעה אישור ניהול תקין בתוקף לשנת 2021 .

 

 

 1. אופן ההגשה ושאלות
 • את ההצעה יש לשלוח לדוא"ל yoavd@beer-tuvia.org.il וזאת עד ליום 18.9.2022 בשעה  12:00. שאלות הבהרה יש לשלוח למייל זה עד לתאריך 14.9.2022 בשעה 10:00 ותשובות יפורסמו באתר המועצה בתאריך 15.9.2022 החל משעה 15:00.
 • כותרת הדוא"ל תכלול מספר קול הקורא וכן שם המציע, ותוכן המייל יכלול את הצעתו, לרבות נספחים, בקובץ PDF אחד. יובהר, כי על הקובץ להיות ברור וקריא ולא יתקבל קובץ שאינו כזה.

 

 • דואר אלקטרוני שלא קיבל אישור על קבלתו תוך 3 ימים, ייחשב כלא נשלח. במקרה זה, לאחר חמשת הימים, על מנת להשלים את הגשת ההצעה – על המציע להתקשר לטלפון שמספרו 08-8509777 ולקבל מספר אישור להגשתו. יובהר, כי ללא אישור קבלה או מספר אישור הגשה, לא ייחשב הדואר האלקטרוני כנמסר ע"י המציע, ובהתאם – תיחשב ההצעה כאילו לא הוגשה.
 1. אופן בחינת ההצעה
 • הוגשה יותר מהצעה אחת העומדת בתנאי הסף לחוג מסוים, תבחר העמותה את הזוכה בהתאם לפרמטרים הבאים:
 • 30 נקודות – ניסיון חיובי בהפעלת חוגים בתחום הרלוונטי – כל שנת ניסיון בעשר השנים האחרונות, תזכה את המציע ב-3 נקודות, עד לסך מרבי של 30 נקודות.
  • 40 נקודות- תשלום למפעיל – כל 1 ₪ פחות מההצעה הגבוהה תזכה את המציע ב 1 נקודה, עד לסך מירבי של 40 נקודות.
 • 30 נקודות – התרשמות מהמציע או מהצוות המוצע, ניסיונו, השכלתו והמלצות.
 • העמותה אינה מתחייבת לאשר כל הצעה שתתקבל אצלה מכח קול קורא זה וכן רשאית להפסיק את ההתקשרות בהתראה של 30 יום מראש ו/או לפרסם מכרז בעניין נשוא קול קורא זה, על פי כל דין.
 • החוגים יופעלו תחת השם:" העמותה לחינוך ותרבות מועצה אזורית באר טוביה" בלבד, והמציע מנוע מלפרסם את עסקיו הפרטיים תוך שהוא מספק שירותים אלה. המציע יעביר לאישור מחלקת החינוך כל פרסום/ מודעה בהקשר לחוג/ים שיפעיל במסגרת הסכם עם העמותה.
 • יובהר, כי נוכחות המציע בראיון – הינה חובה.
 • כל מציע רשאי להציע מספר הצעות, כאשר כל הצעה חייבת לעמוד בפני עצמה, ולעמוד בדרישות תנאי קול קורא זה.
 • העמותה שומרת לעצמה את הזכות לפנות בשאלות הבהרה או לפנות לקבלת מידע או כל נתון אחר למציעים ו/או צדדים שלישיים.
 • העמותה תהא רשאית לשנות או להוסיף דרישות לרבות לגבי היקף שירות, הכול לפי שיקול דעתה המקצועי ובהתאם לצרכים.
 • אין בפניה זו כדי ליצור מחויבות כלפי מי מהמשיבים לפנייה והעמותה תהא רשאית לשקול את צעדיה בהתאם לאינטרס הציבורי, לשיקולי תקציב ולשיקולים מקצועיים.
 • בהתאם לאמור, מובהר למציע, כי אין העמותה מתחייבת לפתוח כל חוג מוצע, וכי ההחלטה האם לפתוח ו/או להפעיל חוג הינה בשיקול דעתה הבלעדי. המציע מצהיר מסכים ומתחייב כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.

 

 

 

 1. בקרה ושביעות רצון

פיקוח ובקרה להבטחת איכות השירות במהלך הפעלת החוגים ייערך בכל עת שלדעת המועצה ו/או העמותה נחוץ, לרבות עריכת משובים לשביעות רצון הקהילה לגבי החוגים, צוות החוגים וציוד הפעלת החוגים.

 1. אחריות המציע לאחר זכייתו

8.1  המציע יחויב לחתום על הסכם ספק סטנדרטי עם העמותה לפני תחילת הפעילות, ואשר העתקו מצ"ב כנספח 2 לקול קורא (בשינויים הנדרשים לצורך התאמתו לתנאים הספציפיים שיתואמו ).

8.2 על המציע, במידה ויידרש לכך, להמציא למועצה את אישור קיום הביטוחים כשהוא אינו מסויג וכל אישור נדרש אחר.

8.3   המציע מתחייב להיות שותף מלא לשיווק החוג והפצתו בכלל יישובי המועצה ובבתי הספר. כמו כן, יהיה מחויב לקחת חלק ביריד החוגים המועצתי במסגרתו יציג תוצר מוצע, וזאת ללא כל תמורה נוספת.

8.4   על המציע מוסכם, כי העמותה רשאית לדרוש את החלפת איש צוות אצל המציע, והמציע מתחייב כי הוא נערך לכך מראש.

 

 

 ________________

      קובי אביבי, ראש המועצה

 יו"ר העמותה לחינוך ותרבות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח 1 לקול קורא

תכנית כללית בנוגע לחוג

אני הח"מ ___________________, ח.פ/ת.ז/מס' עוסק/מס' עמותה ______________________ מתכבד לפרט תכנית כללית בנוגע להפעלת החוג, במענה לקול קורא אשר פרסמה המועצה האזורית באר טוביה ו/או העמותה.

טלפון של המפעיל : ___________________________

מייל של המפעיל:_____________________________

א. שם / תחום החוג :___________________________

ב. פירוט לגבי תוכן החוג: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ג. מיועד לגילאים (יכול לכלול מס' קבוצות גיל) : __________________________________

ד. ציוד נדרש מהמשתתפים : __________________________________________________________________________________________________________________________________________

ה. תנאים הכרחיים לקיום החוג (חדר / מגרש / ציוד וכיו"ב):

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ו. עלות החוג למשתתף: ___________________

 

ז. עלויות נוספות, ככל וישנן (ביגוד / אביזרים / נסיעות לביקורים ותחרויות): __________________________________________________________________________________________________________________________________________

*המציע רשאי לצרף כל מסמך נוסף בהתאם לצורך

שם פרטי ומשפחה חתימה תאריך

 

 

 

 

נספח 2 לקול קורא

הסכם הפעלת חוגים

 

שנערך ונחתם ביום ___ לחודש _________ בשנת ___________

בין

העמותה לחינוך ותרבות מועצה אזורית באר טוביה

רח' ניר 1, אזה"ת, באר טוביה

טל: 08-8509771-5, פקס: 08-8509767

דוא"ל: ___________________

(להלן: "המזמינה" ו/או "העמותה")                   הצד האחד

 

–  ל ב י ן –

 

____________________, מס' עמותה/ ח.פ./ת.ז/מס' עוסק _____________

כתובת: ______________

טלפון: _________, דוא"ל: ___________________

(שיקרא להלן: "המפעיל")                              הצד השני

 

הואיל והמזמינה פרסמה קול קורא להפעלת חוגים בתחומי המועצה האזורית באר טוביה (להלן: "המועצה").

והואיל והמפעיל הגיש מועמדותו לקול קורא, להפעלת חוג _____________ (להלן: "החוג"), כמפורט בתוכנית הכללית אשר הגיש המפעיל במסגרת הצעתו לקול קורא, ואשר מצ"ב כנספח א' להסכם זה.

והואיל  והמזמינה מצאה את המפעיל מתאים להפעלת החוג, באופן ובתנאים המפורטים בהסכם זה, וברצון הצדדים להסדיר את תנאי הפעלת החוג וההתקשרות ביניהם.

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 1. מבוא וכותרות
 • המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו, ודינו כדין יתר הוראות ההסכם.
 • הסכם זה הינו הסכם אישי אשר אינו ניתן להעברה ואשר מסדיר באופן ממצה את היחסים בין הצדדים.
 • כותרות הפרקים ו/או הסעיפים בהסכם זה הינן לנוחיות בלבד והן לא תשמשנה בכל צורה ואופן לפרשנות ההסכם.
 1. מטרת ומהות ההסכם
 • המפעיל יפעיל את החוג, כהגדרתו לעיל, בנכסים שבחזקת המועצה/ העמותה (להלן: "הנכסים"), הכל כמפורט בהסכם זה להלן.
 • המפעיל מצהיר בזאת, כי הוא ו/או מי מטעמו, לא יעשו בנכסים כל שימוש החורג מן המטרה הנזכרת בסעיף ‎2.1 לעיל, אלא אם קיבלו לכך את הסכמתה המוקדמת של העמותה בכתב.
 • המפעיל ישמור על ניקיון מקום ההפעלה ויתקן כל נזק שיגרום לציוד או נכסי המועצה/ העמותה.
 • עבור הפעלת החוג, יהיה זכאי המפעיל לקבל תשלום בהתאם להצעתו ובהתאם למחיר שנקבע במעמד הריאיון (להלן: "התמורה"), וכמפורט להלן :

תשלום בסך ___________ ₪ למפגש, עבור כל משתתף אשר נרשם מראש בעמותה ושילם את התשלומים המגיעים ממנו. למען הסר ספק יובהר כי המפעיל לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו עבור משתתף שלא נרשם מראש בעמותה ולא שילם את התשלומים המגיעים ממנו עבור השתתפות בחוג.

 • גביית התשלומים תיעשה על ידי העמותה.
 • התמורה שתועבר למפעיל, כמפורט לעיל, כוללת את כל העלויות במסגרת מתן השירות, לרבות מע"מ והיא תועבר למפעיל בתנאי שוטף + 30. מלבד תשלום חד פעמי עבור ציוד, תלבושות וכו' ובלבד שהללו אושרו מראש ע"י העמותה ומפורטים להלן:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • המפעיל יעביר לעיון ואישור העמותה כל מסמך אשר בכוונתו להחתים את המשתתפים/ ההורים.
 • מוצהר ומוסכם כי אין ולא יתקיימו בין המועצה ו/או העמותה לבין המפעיל ו/או מי מטעמו, לרבות עובדיו ו/או כל מתקשר עמו ו/או כל פועל מטעמו, בכל עת, יחסי שותפות ו/או שליחות, כמשמעותם על פי דין, על כל המשתמע מיחסים אלה. כן יובהר, כי אין בכוחו של צד להסכם זה לקבל על עצמו התחייבות כלשהי בשמו של משנהו.
 1. אי תחולת יחסי עובד-מעביד

למען הסר ספק יודגש, כי המפעיל הינו קבלן עצמאי, ואין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין המפעיל ו/או עובדיו ו/או מי מטעמם לבין המועצה ו/או העמותה יחסי עובד מעביד ולהפך.

 1. תקופת ההפעלה

 

 • המפעיל יפעיל את החוג החל מיום 1/9/2022 ועד ליום 30/6/2023 (להלן: "תקופת ההפעלה)
 • בהסכמת הצדדים, ובהתאם לביקוש והתקיימות כל התנאים הנדרשים ניתן יהיה להאריך את משך החוג ולקיימו גם בחלק מתקופת החופשות מבתי הספר לרבות חופשת הקיץ.
 • בכפוף למילוי כל התנאים הנדרשים לשביעות רצונה המלא של העמותה תהיה לעמותה האופציה להאריך ההסכם עם המציע לשתי תקופות נוספות כל אחת בהתאם להוראות הסכם זה.

 

 • על אף האמור לעיל, המועצה ו/או העמותה תהא רשאית להפסיק את הפעלת החוג וזאת באמצעות מתן הודעה בכתב למפעיל של לפחות 30 ימים מראש, ומבלי שהמפעיל יהיה זכאי לתשלום ו/או פיצוי כלשהו, מלבד התשלום היחסי המגיע לו עבור מפגשים אשר התקיימו בפועל.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעיל יהיה רשאי להפסיק את הפעלת החוג וזאת באמצעות מתן הודעה בכתב למועצה של לפחות 30 ימים מראש ובלבד שידאג לקיום מכסת השיעורים המלאה לאותה תקופה. במצב זה, יהיה זכאי המפעיל לתשלום יחסי המגיע לו עבור השיעורים אשר התקיימו בפועל.
 • מובהר בזאת כי העמותה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההפעלה לשנה נוספת בהתאם לתנאים האמורים בהסכם זה.

 

 1. פרטי החוג
 • במשך תקופת ההפעלה מתחייב המפעיל ל__________ מפגשים שבועיים בני ____ דקות כל מפגש (להלן: "מכסת השיעורים").
 • המפגשים השבועיים יתקיימו בימי ___ של כל שבוע, ויתחילו בשעה _______. לעמותה שיקול דעת לשנות את ימי ושעות החוג במהלך ההתקשרות, והכל באופן סביר ובתיאום מראש עם המפעיל.
 • מקום המפגשים השבועיים יהיה _________________, כאשר העמותה תהא רשאית להעביר את החוג למיקום אחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שמקום המפגשים יהיה בשטחי המועצה.
 • מספר החניכים בכל חוג לא יעלה על הכמות המותרת של __ חניכים, אשר נקבע על ידי העמותה, בתיאום עם המפעיל.
 • המפעיל מחויב לספק את כל הציוד הנדרש לשם הפעלת החוגים, כשהוא עומד בכל דרישות הדין והתקנים. בסמוך לתחילת הפעלת החוג ימציא המפעיל לעמותה את רשימת הציוד שהוא מספק לצורך קיום החוג הכוללת את שם הציוד, פירמת היצרן, תמונות של כל אביזר ציוד המסופק על ידו מבלי לגרוע מן האמור, היה והוסכם בין הצדדים שבעמותה תספק חלק מן הציוד עבור החוג, יהיה עליה לספק אך ורק את הציוד המפורט להלן___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
 1. הצהרות והתחייבויות המפעיל

בחתימתו על הסכם זה מצהיר המפעיל ומתחייב כדלקמן:

 • החוגים יופעלו תחת השם: "העמותה לחינוך ותרבות מועצה אזורית באר טוביה" בלבד, והמפעיל מנוע מלפרסם את עסקיו הפרטיים תוך שהוא מספק שירותים אלה. המפעיל יעביר לאישור העמותה כל פרסום/ מודעה בהקשר לחוג/ים שיפעיל במסגרת הסכם עם המועצה ו/או העמותה.
 • כי מפעיל החוג ______________ (שם פרטי, משפחה ות.ז.) לבדו יפעיל החוג ומפעיל החוג בפועל הוא בעל הידע, המיומנות, הכישורים והיכולת להפעיל את החוג לפי הסכם זה, וכי הוא גילה לעמותה את כל הנתונים הרלוונטיים בקשר להפעלת החוג ותכניו.
 • כי הוא יבצע את כל התחייבויותיו על פי הסכם זה בזהירות, במיומנות, במסירות, בחריצות, בסטנדרטים מקצועיים גבוהים ועל פי כל דין.
 • כי ידאג לאישור של כל פעילות הנכללת בחוג ע"י הגורמים המוסמכים לכך, וימציא אישור זה לעמותה בטרם הפעלת החוג. וכן מתחייב כי הפעילות השוטפת תעשה בשיתוף פעולה מול רכזת פנאי וקהילה, רכזת חינוך משלים בבתי הספר ומנכ"לית העמותה, לפי העניין.
 • כי בריאותו ו/או מי מטעמו אשר יהיה מעורב בהפעלת החוג, תקינה לחלוטין וכי הפעלת החוג אינה מסכנת את בריאותו ו/או מי מטעמו.
 • כי אין לו ולכל מי שיפעל מטעמו אשר יהיה מעורב בהפעלת החוג, רישום פלילי כלשהו לרבות בעבירות מין וכי לא מתנהלת כנגדו ו/או מי מטעמו חקירה ולא הוגשה כנגדו כל תלונה לחשד ממשי לביצוע עבירות מין ו/או עבירות שיש עימן קלון ולרבות עבירות אלימות.
 • המפעיל מתחייב לידע את העמותה באופן מיידי בכל שינוי שיחול בנכונות כל הצהרותיו האמורות לעיל בסעיפים ‎6.1-‎6.6.
 • המפעיל מתחייב, באופן בלתי חוזר, לשפות ו/או לפצות את המועצה ו/או העמותה ו/או מי מטעמן ו/או במקומן, מייד עם דרישתן הראשונה, בכל סכום שיהא עליהן לשלם עקב כל חיוב שיוטל עליה כאמור, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, ושיסודו נעוץ בקביעה כי המצב העובדתי ו/או המשפטי שונה מהמוצהר בסעיפים ‎6.1-‎6.6 לעיל. מובהר ומוסכם בין הצדדים כי הוראות והתחייבויות המפעיל בהתאם לסעיף זה, ימשיכו לחול על הצדדים גם לאחר תום הסכם זה והכל לגבי תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה.
 • המפעיל מתחייב, כחלק ממתן שירותיו, לאפשר שיעור ניסיון ללא תשלום לכל משתתף ולעמוד במכסת השיעורים הקבועה בהסכם זה. ככל שלא יעמוד המפעיל במכסת השיעורים הקבועה לעיל עד לסיום תקופת ההפעלה, מכל סיבה שהיא (לרבות, אך לא רק, מחלה, מילואים). ניתן יהיה להאריך את פעילות החוג גם במהלך חודש יולי, ובלבד שתוגש בקשה מראש ובכתב לרכזת החוגים, לא יאוחר מתאריך 10/6/2022.
 • המפעיל מתחייב לסמן נוכחות של התלמידים בחוג בסוף כל שיעור באפליקציה, ולהעביר את החשבונית/ דרישת תשלום לאחר סיכום חודשי של נציג העמותה.
 • המפעיל מצהיר כי הוא מסכים לכך שהעמותה רשאית לדרוש את החלפת איש צוות מטעמו, והוא מתחייב כי הוא נערך לכך מראש.
 • המפעיל מצהיר כי ידוע לו שעליו להיות בקשר עם הרכזים השונים בעמותה לחינוך ותרבות בקשר להסכם זה. המפעיל מתחייב לפעול בכפוף להוראות הסכם זה.
 • המפעיל מתחייב להיות שותף מלא לשיווק החוג והפצתו בכלל יישובי המועצה ובבתי הספר, ולקחת חלק ביריד החוגים המועצתי במסגרתו יציג תוצר מוצע. כמו כן, לקחת חלק פעיל בימי שיא/ אירועים מועצתיות/ יישוביים במידה ויתבקש.
 • המפעיל מתחייב לאפשר לעמותה לערוך פיקוח ובקרה במקום להבטחת איכות השירות במהלך הפעלת החוגים, בכל עת שלדעת המועצה ו/או העמותה נחוץ לרבות עריכת משובים לשביעות רצון לגבי החוגים, צוות החוגים וציוד הפעלת החוגים.
 1. ביטוח ואחריות

העמותה לעניין הסכם התקשרות זה משמעותה  : העמותה לחינוך ותרבות מועצה אזורית באר טוביה ו/או המועצה האזורית באר טוביה ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או הוועדים המקומיים שבתחומם תתקיים הפעילות ו/או האגש"ח שבתחומו תתקיים הפעילות ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם

 • נזיקין לגוף או לרכוש
 • המפעיל ו/או מי מטעמו יהיו אחראים אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה ו/או מחלה ו/או נכות ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אובדן, שייגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל כלשהו תוך כדי מתן השירותים ובקשר אליהם, במישרין או בעקיפין, לגופו או לרכושו של אדם/גוף כלשהו לרבות למועצה ו/או לעמותה ו/או כל גוף שבתחומו מתבצעת הפעילות ו/או לילדים ו/או לבני נוער ו/או לכל המשתתפים ו/או למפעיל ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו ו/או לאדם אחר כלשהו, ובכלל זה הם יהיו אחראים כלפי כל צד שלישי לפי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או לפי כל חוק אחר, ויהיו חייבים לפצות ולשפות את המועצה ו/או העמותה ו/או כל גוף שבתחומו מתבצעת הפעילות ו/או הניזוק(ים), לפי המקרה, על חשבונם והוצאותיהם, בגין כל דרישה ו/או תביעה שיוגשו נגדם בקשר לכך, ובכל דמי הנזק ו/או הפיצוי שיגיע לו(ה)(הם). המפעיל ו/או מי מטעמו משחררים לחלוטין ומראש את המועצה ו/או העמותה ו/או כל גוף שבתחומו מתבצעת הפעילות, עובדיהם, שלוחיהם, ואת מי שבא מטעמם, מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה ו/או מחלה ו/או נכות ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אובדן ו/או קלקול לגוף או לרכוש כנ"ל, שאירעו כתוצאה מהאמור בסעיף זה, לכל אדם ו/או גוף אחר, לגוף ו/או לרכוש, בכל עילה שהיא.

 

 • המפעיל ו/או מי מטעמו מתחייבים לשלם כל דמי נזיקין או פיצויים המגיעים ע"פ דין לעובד ו/או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו של המפעיל, כתוצאה מתאונה או נזק כלשהו שנגרם תוך כדי אספקת השירותים ו/או בקשר איתם ו/או ממעשה או מחדל הקשורים, במישרין או בעקיפין, בביצוע התחייבויות המפעיל ו/או מי מטעמו עפ"י הסכם זה. המפעיל ו/או מי מטעמו יפצו וישפו את המועצה ו/או העמותה ו/או כל גוף שבתחומו מתבצעת הפעילות בגין כל תשלום שתחויב לשלם כתוצאה מאי קיום התחייבויותיהם כאמור.
 • המפעיל ו/או מי מטעמו יהיו אחראים וישפו את המועצה ו/או העמותה ו/או כל גוף שבתחומו מתבצעת הפעילות בגין כל פגיעה או נזק שיגרמו להם עקב שגיאה מקצועית ו/או מחדל ו/או הזנחה מצדם במילוי חובתם המקצועית.

 

 • אחריותם של המפעיל ו/או מי מטעמו תחול גם לגבי מקרים של שגיאות ורשלנות כאמור לעיל אשר יתגלו לאחר תום תקופת החוזה.

 

 • העמותה תהא רשאית לעכב תשלומים למפעיל בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד המפעיל ו/או מי מטעמו בגין נזק או אובדן כאמור בפרק זה, עד אשר תיושבנה תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון העמותה.

 

 • מבלי לפגוע באמור לעיל, מוצהר בזה ומוסכם, שכל סכום ו/או פיצוי, אשר יגיעו למועצה ו/או העמותה ו/או כל גוף שבתחומו מתבצעת הפעילות ו/או שעל המועצה ו/או העמותה ו/או כל גוף שבתחומו מתבצעת הפעילות יהיה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג', בגין מעשי ו/או מחדלי המפעיל ו/או מי מטעמו, כולל הוצאותיה ושכ"ט עו"ד, וכן הוצאות תקורה בשיעור של 20% מסכומים אלו, תהיה העמותה רשאית לקזז מהסכומים המגיעים ממנה למפעיל ככל שמגיעים סכומים כל שהם מהעמותה למפעיל.

 

 • מובהר בזאת כי אין בסעיף זה כדי לגרוע מחובת הביטוח של המפעיל כאמור להלן.

 7.2   ביטוח

 • מבלי לגרוע מהתחייבויות ואחריות המפעיל לפי הסכם זה ו/או על פי דין, המפעיל מתחייב לערוך ולקיים על חשבונו, במשך כל תוקפו של הסכם זה ולמשך כל תקופה נוספת בה ימצא אחראי על פי דין, בחברת ביטוח מורשית בישראל ובעלת מוניטין, לכל הפחות את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח, המצורף להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו ומסומן כנספח ב' להסכם ההתקשרות על כל תנאיו (להלן: "אישור עריכת הביטוח" ו-"ביטוחי המפעיל".)

 

 • ללא צורך בדרישה מצד המועצה ו/או העמותה ו/או כל גוף שבתחומו מתבצעת הפעילות, המפעיל מתחייב להמציא לידי המועצה ו/או העמותה ו/או כל גוף שבתחומו מתבצעת הפעילות, עד למועד חתימת ההסכם, אישור בדבר עריכת ביטוחיו, כשהוא חתום ע"י מבטחו ואינו מסויג. מוסכם כי אין בהמצאת אישור עריכת הביטוח ו/או בבדיקתו ו/או באי בדיקתו בכדי להוות אישור בדבר התאמתו לנדרש ו/או בכדי לגרוע מאחריותו של המפעיל על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/או בכדי להטיל אחריות כלשהי על המועצה ו/או העמותה ו/או על הגוף שבתחומו מתבצעת הפעילות ו/או על מי מטעמם.

 

 • המפעיל מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור הינה תנאי מתלה ומקדמי למתן השירותים, והעמותה תהיה רשאית (אך לא חייבת) למנוע מהמפעיל את תחילת מתן השירותים, היה והאישור כאמור לא הומצא לידה לפני תחילת מתן השירותים.

 

 • לא יאוחר מ- 14 יום לפני תום מועד תקופת ביטוחי המפעיל, מתחייב המפעיל להפקיד בידי העמותה, אישור עריכת ביטוח כאמור לעיל בגין הארכת תוקפו לשנה נוספת. המפעיל מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור עריכת ביטוחי המפעיל במועדים הנקובים, מדי שנת ביטוח וכל עוד הסכם זה בתוקף.

 

 • המפעיל מתחייב לקיים בדייקנות את כל תנאי פוליסות הביטוח, לשלם את דמי הביטוח במועדם, לדאוג לכך שהפוליסות תהיינה בתוקפן במשך כל תקופת ההסכם. כן מתחייב המפעיל להודיע מיד בכתב למבטח ולעמותה ו/או לכל גוף שבתחומו מתבצעת הפעילות על קרות מקרה ביטוח ולשתף פעולה עם המועצה ו/או העמותה ו/או הגוף שבתחומו מתבצעת הפעילות לשם שמירה ומימוש של זכויותיהם על פיהם.

 

 • למען הסר ספק, מובהר בזאת כי גבולות האחריות המתחייבים מן האמור באישור עריכת ביטוחי המפעיל הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על המפעיל, ועל המפעיל לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. המפעיל יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי המועצה ו/או העמותה ו/או כל גוף שבתחומו מתבצעת הפעילות ו/או הבאים מטעמם בכל הקשור לגבולות האחריות והיקפי הבטוח כאמור.

 

 • אין בסעיפי הביטוח לעיל, כדי לשחרר את המפעיל מאחריות כלשהי בגין נזק כלשהו המבוטח או שאינו מבוטח בפוליסת הביטוח.

 

 • אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את המפעיל מכל חובה, החלה עליו על-פי כל דין או על-פי הסכם זה; אין לפרש את האמור כוויתור של המועצה ו/או העמותה ו/או כל גוף שבתחומו מתבצעת הפעילות על כל זכות או סעד, המוקנים להם על-פי דין או על-פי הסכם זה.

 

 • במידה והתקבלה הסכמת העמותה בכתב ומראש להסבה לאחרים את זכויותיו ו/או את חובותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן, ומבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה ו/או חלק מהם יתבצעו על ידי קבלן משנה מטעם המפעיל, מתחייב המפעיל לדאוג כי בידי קבלן המשנה פוליסות ביטוח בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי המפעיל הוא הנושא באחריות כלפי העמותה ו/או הגוף שבתחומו מתבצעת הפעילות ביחס למתן השירותים.

 

7.2.10  מובהר כי אישורי הביטוח המצורפים להסכם זה ( ככל שצורפו ) , אשר מחובת הקבלן / ספק להמציאם חתומים בידי מבטחו, מנוסחים במתכונת תמציתית בלבד כנדרש מאת חברות הביטוח על פי הנחיות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון.

 

7.2.11 אין בהמצאת האישורים כאמור בכדי לגרוע מחובת הקבלן / ספק לקיים את כל האמור בסעיפי הביטוח שלעיל ולערוך ביטוח בהתאם לקבוע במפרטי הביטוח כאמור כאשר לשם כך על הקבלן / ספק , במידת הצורך בעזרת אנשי ביטוח מטעמו, ללמוד וליישם במלואם דרישות אלו אשר מן הראוי שאף יובאו לידיעת מבטחו של הקבלן / ספק.

 

7.2.12 כן מובהר כי ככל שיחולו שינויים בהנחיות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון כאמור, הרשות תהא זכאית להחליף את אישורי הביטוח המצורפים להסכם זה באישורי ביטוח חלופיים, אולם ככל שיופעל סעיף זה, לא יחול שינוי כל שהוא בהתחייבות החוזית לנושאי הביטוח של הקבלן/ ספק.      

 

 1. הסבת זכויות והתחייבויות
 • המפעיל איננו רשאי להסב את זכויותיו והתחייבויותיו על פי הסכם זה, כולן או מקצתן, לרבות בדרך של העסקת קבלן משנה, או החלפת מפעיל ששמו נקוב לעיל, לשום גורם אחר, אלא אם ניתנה לכך הסכמת העמותה מראש ובכתב.
 • העמותה תהא רשאית להסב את זכויותיה והתחייבויותיה על פי הסכם זה, כולן או מקצתן, ובלבד שזכויות המפעיל עפ"י הסכם זה לא תיפגענה.
 1. תנאי מתלה

הסכם זה יכנס לתוקפו רק לאחר שישולבו בכתב כל הפרטים החסרים ושאינם ידועים במועד חתימת ההסכם, לרבות מיקום קיום החוג, הימים והשעות בהן יתבצע החוג וכו'.

 

 1. שונות
 • הסכם זה ממצה את כל הסכמות הצדדים ולא יהיה תוקף לכל הצעה, מצג, סיכום, הבטחה ו/או הסכם שניתנו בע"פ ו/או נחתמו קודם או בעת החתימה על הסכם זה אלא כמפורט בהסכם זה וכל שינוי, תוספת וגריעה מהסכם זה לא יהיה תקף, אלא אם נעשה בכתב, נערך ונחתם באופן פורמאלי על ידי הצדדים.
 • הסכמה של אחד הצדדים לסטות במקרה מסוים מתנאי ההסכם, לא תהווה תקדים למקרה אחר, ואין לראות באי שימוש או באיחור בשימוש בזכות כלשהי של מי מהצדדים, כויתור כלשהו מצידו ו/או לגזור גזירה שווה לגבי מקרים אחרים.
 • כתובות הצדדים הן כאמור במבוא להסכם זה. כל הודעה שתישלח מצד למשנהו בהודעת דוא"ל ולהן מצורף אישור בדבר העברת המסמכים, לפי כתובות הדוא"ל שצוינו בכותרת הסכם זה, תחשב כהודעה לצרכיי הסכם זה.

 

 

ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

______________________                                                 ______________________

העמותה    המפעיל

נספח א' להסכם ההתקשרות

הצעת המפעיל

(יש לצרף את ההצעה שצירף המפעיל במענה לקול קורא)

 

 

 

 

1.1.1         

נספח ב' להסכם ההתקשרות

אישור לקיום ביטוחים

 ( מפעיל חוגים )

 

 

 

 

Skip to content