דלג לתוכן

ריכוז הצעות מחיר לרכישת רכב בליסינג תפעולי במסגרת מכרז לת/15/2021

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 11 ספטמבר , 2022

השתתפו:

צופי צור – גזבר המועצה
איתן מימוני, עו"ד – יועמ"ש המועצה
ד"ר דנה סיון – מנכ"לית המועצה

 

בנושא: ריכוז הצעות מחיר לרכישת רכב בליסינג תפעולי במסגרת מכרז לת/15/2021

 1. בהמשך לבקשתנו ובהתאם לנוהל מתן אישור לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים, התשל"ב-1972) למכרזי מסגרת שעורך ארגון או מוסד ציבורי, פנתה משכ"ל לחברות הזוכות בפרקים הרלוונטיים שבמכרז שבנדון, לצורך קבלת הצעות מחיר לאספקת רכבים מהדגמים הבאים:
 • KIA Stonic עבור אביבה מסיקה.

 

 1. הצעות המחיר שהתקבלו במסגרת נוהל זה:
דגם קשר רנט א קאר פסיפיק רכב ותחבורה הספק בעל ההצעה הזולה ביותר
דמ"ש חודשי כולל מע"מ % ממחירון כולל תוספות דמ"ש חודשי כולל מע"מ % ממחירון כולל תוספות
KIA Stonic 3,871  ₪ 3.186% 3,851  ₪ 3.169% פסיפיק רכב ותחבורה

 

 1. המחירים הנקובים כוללים מע"מ בשיעור 17% ותקורת משכ"ל בגובה 4.5%.
 2. ההצעות בתוקף עד ליום 8.9.2022
 3. אישור משרד הפנים למכרז שבנדון ניתן ביום 13.12.2021.
 4. יועמ"ש המועצה, אישר כי ההתקשרות עונה על התנאים שנקבעו ע"י מנכ"ל משה"פ, במסגרת אישור ההתקשרות.
 5. סכום הרכישה נמוך מהסכום המקסימלי הקבוע בנהלי משרד הפנים לבעלי התפקיד (מצ"ב הנוהל).

החלטה

 

 • בהמלצת מנהל מחלקת התחבורה להתקשר עם חברת פסיפיק רכב ותחבורה שהצעתה
  בסך 3,851 ₪ לחודש כולל מע"מ הינה ההצעה הזולה יותר עבור רכישת 1 רכב מסוג KIA Stonic .
 • המועצה מזמינה מהספק האמור שירותי ליסינג תפעולי בהתאם למפרט שיצורף לחוזה שיחתם.
 • המועצה מזמינה מהמשכ"ל שירותי ניהול ובקרה כמפורט בחוזה שיחתם ובמסמכי הצעות המחיר המצורפים.
 • המחירים הנקובים כוללים מע"מ בשיעור 17% ותקורת משכ"ל בגובה 4.5%.

 

_______________

         צופי צור

     גזבר המועצה              

_______________

            ד"ר דנה סיון

מנכ"לית המועצה 

______________

איתן מימוני, עו"ד

          יועמ"ש המועצה

                                                                                  

                                                                                 על החתום:

 

 

 

 

 

 

Skip to content