דלג לתוכן

תחילת כהונה ורציפותה

הגדרה:

תחילת כהונה ורציפותה (תיקון: תשנ"ז) סעיף 102

דברי הסבר:
ועד מקומי ונציגות יתחילו לכהן למחרת יום פרסום ההודעה האמורה בסעיף 218 בדבר תוצאות הבחירות; הכהונה תימשך עד שיתחיל לכהן ועד מקומי חדש או שתתחיל לכהן נציגות חדשה.
תקופת כהונה (תיקון: תשנ"ז, תש"ס)-
ועד מקומי בישוב לא שיתופי, ועד מקומי שנבחר לפי סעיף 91ב או לפי סעיף 91ג וכן נציגות, יכהנו חמש שנים. סעיף 103

ישיבה ראשונה של ועד מקומי נבחר (תיקון: תשנ"ז, תשס"ד)

(א) ועד מקומי נבחר יתכנס לישיבתו הראשונה, על פי הזמנת ראש המועצה, לא יאוחר מ-14 ימים מיום תחילת כהונתו; ראש המועצה ישב בראש הישיבה וינהלנה עד אשר ייבחר ראש הועד מקומי

 

Skip to content