הגדרות תקציבי ועד מקומי

דברי הסבר:

(א) לשם מילוי תפקידו לפי צו זה יכין ועד מקומי, בהתאם להוראות השר, תקציב של הכנסה והוצאה לשנת הכספים ויגישו למועצה, לאישור.
(ב) התקציב יוגש למועצה לאישור לא יאוחר מיום 1 באוקטובר בכל שנה לשנת-הכספים הבאה.

במקרה בו הועד אינו מכין תקציב, תכין המועצה תקציב במקומו וזאת בכדי להבטיח את קיום השירותים ההכרחיים לתושבי הישובים.

המועצה תמסור בכתב לוועד את החלטותיה בדבר התקציב עד ליום 31 בדצמבר.

134 א. המועצה רשאית, לאחר שתשמע את דעתו של הועד המקומי, לתקן או לדחות כל פרט מפרטי התקציב וכן להוסיף פרט, אם, לדעתה הוספת הפרט הכרחית לטובת הציבור.

81א. תקציב שנתי– לכל ועד המקומי יהיה תקציב שנתי.

81ב. שנת כספים (תיקון: תש"ם, תשנ"ב) – שנת הכספים לכל המועצות תתחיל באחד בינואר של כל שנה.

81ג. אישור המועצה (תיקון: תש"ם)– תקציב הועד המקומי טעון אישורה של המועצה.

81ד. הכנת התקציב ואישור (תיקון: תש"ם)

(א) ראש הועד המקומי יכין הצעת תקציב למועצה ויגישנה לאישור המועצה לא יאוחר מחדשיים לפני תחילתה של שנת הכספים שאליה מתייחסת ההצעה. ראש הועד המקומי יביא את הצעת התקציב לפני ועדת הכספים, ובאין ועדת כספים בפני ועדת הנהלה, קודם שיגישנה לועד המקומי.

81ה. תקציב שהוגש באיחור הגשת הצעת תקציב הועד המקומי באיחור, ואישור שניתן להצעת תקציב באיחור, אין בהם כדי לגרוע מתקפו של התקציב שאושר.

81ו. תקציב שטרם אושר החלה שנת הכספים הועד המקומי או המועצה לא אישרו את הצעת התקציב יהא הועד המקומי רשאי להוציא בכל חודש, כל עוד לא אושרה ההצעה כאמור, סכום השווה לחלק השנים-עשר מן התקציב השנתי הקודם, בתוספת סכום שאישר השר בהתחשב בהתייקרויות ובנסיבות מיוחדות אחרות, וזאת לגבי אותם סעיפים שפורטו בתקציב הקודם.

סימן ב' : חשבונות וביקורת חשבונות

דברי הסבר:

הועד המקומי יקיים הנהלת-פנקסים סדירה לכל פעולותיו הכספיות, ובה יהיו חשבונות נבדלים – להוצאות הכלליות לחוד ולכל סוג של הוצאות מיוחדות לחוד, אלא שאם יש לזקוף לחשבונו של חלק אחד של תחום הועד המקומי כמה סוגים של הוצאות מיוחדות אפשר לנהל חשבון אחד לכל סוגי ההוצאות הללו יחד.

דברי הסבר:

) חשבונות ועד מקומי שלא החליט לפעול באמצעות המועצה כאמור בסעיף 132א יבוקרו בידי רואה חשבון שמינתה לכך המועצה והוא יגיש למועצה דוח על פעולותיו של הועד המקומי; העתק הדוח יועבר בידי רואה החשבון לממונה.

(ב) הועד המקומי יישא בעלות שכרו של רואה החשבון.

ד.(1) חשבונותיו יתנהלו בהתאם להוראות החלות על חשבונות המועצה;

(2) יגיש למועצה, מדי שנה, דוח כספי שנתי מבוקר בידי רואה חשבון, לגבי שנת הכספים שחלפה;

הדוח הכספי יוגש לא יאוחר מארבעה חודשים מתום שנת הכספיםתמצית הדוח הכספי תופץ לכל תושבי היישוב בתוך 14 ימים מהגשת הדוח למועצה.

דברי הסבר: 

(א) כל הכספים המתקבלים על ידי הועד המקומי או על שמה הם קופת הועד המקומי.

(ב) קופת הועד המקומי תשמש לתשלום כל סכום הועד המקומי רשאית או חייבת להוציאו כדין.

(א) גזבר הועד המקומי אחראי לבטחונה של קופת הועד המקומי. בהיעדר הגזבר, יהיה ראש הועד המקומי אחראי לבטחונה.

(ב)     כל הכספים השייכים לקופת הועד המקומי או מתקבלים למענה או לחשבונה ישולמו מיד לחשבון הועד המקומי בבנק שהוא תקבע לכך, ובלבד- (1) שהועד המקומי רשאי להרשות לגזבר, ובהעדר הגזבר – לראש הועד המקומי, להחזיק אצלו סכום כסף כדי הוצאות יום-יום של הועד המקומי;

79 רשאית המועצה, בהתחשב עם הוראות פרק זה, לתת הוראות כלליות בדבר הנהלת קופת הועד המקומי, הועד המקומי חייב לנהוג לפיהן.

 דברי הסבר: 

כל סכום המגיע לועד המקומי שתשלומו נתאחר לא פחות משלוש שנים והוא נראה כחוב אבוד, רשאי הועד המקומי על פי החלטה מיוחדת לוותר עליו ולמחקו מהפנקסים אם היה סבור שהדבר לטובת הציבור; בכל מקרה אחר, טעונה החלטת הועד המקומי אישורה של המועצה.

דברי הסבר: 

(א) מבקר-החשבונות של הועד המקומי יפסול כל הוצאה שאינה כדין ויציין זאת בדין-וחשבון למועצה.

(ב) המועצה רשאית לזקוף כל הוצאה שאינה כדין או כל חלק ממנה, לחובתו של כל אדם שהוציאה או שהרשה  להוציאה. המועצה תודיע בכתב על החלטתה זו לאדם הנוגע בדבר ולועד המקומי, וכל אחד מהם רשאי, תוך שלושים יום מיום קבלת ההודעה לבקש בכתב לבטל או להפחית את החיוב. המועצה תודיע את החלטתה בכתב למבקש ולועד המקומי.

(ג) לא נתברר מהחלטותיו של הועד המקומי מי מחבריה הסכים להוצאה פלונית, רואים כל חבר שנוכח בישיבה שבה נתאשרה ההוצאה כאילו נתן את הסכמתו לכך, עד שיוכיח את ההיפך.

(ד) האדם שלחובתו נזקפה בהחלטה סופית הוצאה שאינה כדין יהא חייב בתשלומה לועד המקומי תוך שלושים יום מיום שבו נתקבלה ההחלטה הסופית.

(ה) לא נפרע החוב במועד הקבוע, תגיש עליו המועצה תובענה ואם סירבה או התרשלה להגישה או לנהל את המשפט כהלכה, רשאית המועצה למנות אדם שיעשה זאת בשמה ולמענה, והוצאות המשפט ישולמו מקופת הועד המקומי.

דברי הסבר:

(א) ראש הועד המקומי חייב, אחרי 1 באפריל של כל שנה, להכין בהקדם האפשרי דין-וחשבון מפורט על עניני הועד במשך השנה שחלפה.

(ב) הדין-וחשבון יוגש לועד המקומי ולאחר שידון בו ויאושר, בתיקונים או שלא בתיקונים, ידאג ראש הועד המקומי לכך שלפחות שלושה העתקים ממנו יישלחו למועצה לא יאוחר מ-1 ביוני בכל שנה.

(ג) הועד המקומי רשאי לפרסם את הדין-וחשבון בצורה הטובה בעיניו.
סעיף 240 המצאת ידיעות למועצה (תיקון: תשנ"ז)- המועצה רשאית לדרוש בכל עת מאת הועד המקומי להמציא לה ידיעות, פרטים, הסברים, חומר סטטיסטי וכל חומר אחר בקשר לעניני הועד המקומי, ועל ראש הועד המקומי למלא אחרי הדרישה תוך זמן מתאים.