דלג לתוכן

חילופים בקרב חברי ועד

הגדרה:

חילופים בקרב חברי ועד סעיף 130

דברי הסבר:

חבר ועד מקומי נבחר לרבות חבר נציגות שחדל לכהן או שפקעה כהונתו, יבוא במקומו המועמד ששמו בא ברשימה שממנה נבחר אותו חבר מיד אחרי שמות המועמדים שנבחרו מתוכה; ואם אותו מועמד כבר נכנס בדרך זו קודם לכן או שהוא פסול או שאיננו יכול להיות חבר הועד מכל סיבה אחרת, או שהודיע בכתב ליושב-ראש הועד שאין ברצונו להיות חבר הועד – יבוא במקומו מי ששמו בא מיד אחריו ברשימה האמורה, וכן הלאה.
התפטרות חבר ועד שהודיע על נכונותו להתפטר, תיכנס לתוקף עם מסירת הודעתו לידי ראש המועצה.  סעיף  106 ו'

 

Skip to content