שקיפות ומידע

פרסומים ומידע עפ"י חוק:

חופש המידע –
חוק חופש המידע קובע את זכותו של כל אזרח ותושב לקבל מידע מרשות ציבורית, בכפוף למגבלות מסוימות המפורטות בו, שנועדו לאזן בין חופש המידע לבין זכויות ואינטרסים שונים. החוק בא להנהיג בישראל את מהפכת השקיפות באשר לפעולות הרשויות הציבוריות, בחייבו את הרשויות למסור לציבור מידע בעל אופי ציבורי.
לקבלת מידע בהתאם לחוק זה, יש למלא את הפרטים הנדרשים בטופס המצורף מטה, ולהגישו במועצה.

 

 טופס בקשה לקבלת מידע