מחלקת הגזברות אמונה על המינהל הכספי ברשות ואחראית לביצוע המדיניות הכספית של המועצה בהתאם להנחיות משרד הפנים ובהתאם להתחייבות המועצה תוך שמירה על תקציב מאוזן.
תחת פיקוחה: נושאי תקציב, שכר, כספים, הנה״ח, גבייה, ביטוח, רכש, הנחות וחריגים להיטלים.

באחריות המחלקה

  • רישום דיווח ומעקב אחר עמידה בתקציב השנתי ותקציבי הפיתוח המאושרים
  • ניהול חשבונות בתחומי הרשות ובכל הקשור לפעילותה לרבות עמותות בתחומה
  • ניהול רכש ותשלומי ספקים
  • מיצוי וגיוס תקציבי משרדי הממשלה השונים ומוסדות ציבור
  • מיצוי פוטנציאל הגבייה מהתושבים ומנכסים אחרים במועצה
  • ניהול מערכת תשלומי השכר
  • ניהול מערכת הביטוח של המועצה
  • הנחות והקלות

חשבוניות מגישים לגזברות המועצה 

ענבל ברמי
גזבר
אסתי כהן
מזכירת גזברות