דלג לתוכן

חוק פיקוח כלבים מעודכן

חוק להסדרת הפיקוח על הכלבים

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_008.htm

להלן פירוט העבירות:

עברה

גובה הקנס

מתוקף החוק להסדרת הפיקוח על כלבים, 2002:

 • החזקת כלב שגילו מעל 3 חודשים ללא רישיון בתוקף

500

 • אי דיווח על שינוי בפרטי הבעלים ו/או הכלב לרבות שינוי כתובת, שינוי בעלים או מותו של הכלב תוך שבוע ממועד השינוי

250

 

 • כלב יצא מתחום חצריו כאשר הוא אינו מוחזק ברצועה

500

 • מסירת מידע כוזב בפרט מהותי שירשם במרכז השבבים הארצי

1500

מתוקף תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים), 2004:

 • ייבוא כלב מסוכן

10000

 • החזקת כלב מסוכן ללא רישיון או בבעלות אדם שגילו נמוך מ-18 שנים

5000

 • החזקת כלב מסוכן בחצר לא מגודרת

1500

 • אי חסימת פיו של כלב מסוכן בזמם בשעה שהיה בסמיכות לאדם שגילו אינו עולה על 16 שנים

1000

 • אי הצבת שלט בכל כניסה לחצרים שבו כתוב "זהירות כלב מסוכן"

500

מתוקף תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים, 2005:

 • אי הצבת שלט בכל כניסה לחצר בה מוחזק כלב, שבו כתוב "זהירות כלב"

250

מתוקף פקודת הכלבת, 1934:

 • בעליו של כלב שנשך, לא דיווח על כך לרופא הממשלתי/לווטרינר הממשלתי ולא הסגירו תוך 24 שעות

2000

מתוקף תקנות הכלבת (חיסון), 2005:

 • החזקת כלב ללא חיסון כלבת בתוקף (חובה לחסן כלב בחיסון כלבת מגיל 3 חודשים ושעברו מעל 12 חודשים מאז חיסונו האחרון)

1500

 
Skip to content