מנכ"ל המועצה אחראי על יישום מדיניות המועצה, בהתאם להחלטות חברי המועצה וראש המועצה ובכלל זה:
ניהול מתכלל של פעילות המועצה, גיבוש תכניות העבודה, ניהולם והנחייתם המקצועית של מחלקות המועצה, סנכרון ותיאום תהליכי העבודה ובקרתם המתמדת.

אחראיות באופן ישיר על

 • מעקב אחר ביצוע החלטות ראש הרשות ומליאת המועצה.
 • אחריות על נהלי ודפוסי עבודה; קביעת נהלים חדשים, רענון נהלים קיימים ויישום התנהלות המועצה בנוהל ומנהל תקינים
 • כינוס ישיבות המליאה וההנהלה והכנת הנושאים לדיון.

ממונה ישיר של המחלקות / בעלי התפקידים:

 • מחלקת משאבי אנוש
 • מחלקת ספורט
 • מחלקה לשירותים חברתיים
 • מחלקת תרבות ואירועים
 • מחלקת הנוער
 • מחלקת מערכות מידע
 • מחלקת רישוי עסקים
 • מנהלת התוכנית לביטחון קהילתי
 • רכזת פרסום ודיגיטל
 • רכזת קולות קוראים ומכרזים
 • אם ואב בית - בניין המועצה
תום נדיל
מנכ"ל המועצה
08-8509776
נירית ברזני
מזכירת מנכ"ל