מועצה אזורית באר טוביה מוגדרת ע״י משרד הפנים זו השנה ה-13 כרשות איתנה תודות לניהול שקול ומושכל של תקציביה ומנהל כספי תקין.

רשות איתנה היא רשות מקומית העומדת בתנאי סעיף 232א לפקודת העיריות (אינה מקבלת מענק איזון, נטולת גירעון שוטף, ועומדת במספר קריטריונים נוספים הנוגעים לאופן התנהלותה השוטף).

רשות שהוכרזה כרשות איתנה זכאית לשורה של הקלות מבחינת האסדרה של משרד הפנים, ובין היתר – פטור מקבלת אישור שר הפנים לביצוע עסקאות במקרקעין, פטור מקבלת אישור השר לעריכת חוזים למתן זיכיון או מונופולין, פטור מקבלת אישור השר לנושאים הקשורים בתקציב העירייה (אישור התקציב, העברה בין סעיפים ועוד), פטור מקבלת אישור שר למחיקת חובות.

אל מול ההקלות בפיקוח, קיימים בחוק מנגנוני בקרה שנועדו לוודא כי רשות שהוכרזה כאיתנה מממשיכה לתפקד כראוי גם ללא פיקוח הדוק של משרדי הממשלה הרלוונטים. במקרה שיתברר כי הרשות איננה ממשיכה להתנהל בצורה תקינה, רשאי שר הפנים להוציא את אותה הרשות מרשימת הרשויות האיתנות.

ברכות על קבלת ההכרה כרשות איתנה