כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור.

טופס להגשת תלונה לממונה תלונות הציבור
התלונה תתברר ע"י הממונה אך ורק במידה שיחידות העירייה טיפלו בתלונה באופן שאינו משביע את רצון התושב, ועדיין התושב סבור שיש ממש בתלונתו.
במקרה של תלונה/פנייה ראשונית הנוגעת לעבודת המועצה, על התושב להפנותה קודם למוקד העירוני טלפון 106
הממונה על תלונות הציבור אינו מהווה כתובת ראשונה לפניית התושב.
תלונה לממונה על תלונות הציבור ניתן להגיש בכתב או בדפוס באמצעות דואר רגיל עבור: הממונה על תלונות הציבור, גב' לישאור דברת רח' ניר, אזור התעשייה באר טוביה.

דברת לישאור
מבקרת המועצה

הסמכויות והתפקידים בהם מחזיק הממונה על תלונות הציבור

בשנת 2008 נתקבל בכנסת חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), התשס"ח-2008 , המסדיר את נושא תפקיד הממונה על תלונות הציבור ברשויות המקומיות, על פי דין.הממונה על תלונות הציבור מופקד בתוקף תפקידו על עריכת בירור וטיפול בתלונות התושבים שעניינם נוגע לאחד ו/או יותר מהבאים:

  • מועצה אזורית באר טוביה על כל מחלקותיה, אגפיה מוסדותיה
  • כל ועד מקומי ביישוביה
  • תאגידים וחברות שבבעלותה ו/או בהנהלתה
  • עובד, נושא משרה או ממלא תפקיד במועצה

הממונה על תלונות הציבור לא יטפל בתלונות שבירורן מתקיים  בבית משפט, ואינו מהווה תחליף לגופי פישור אחרים, אלא הוא גוף נוסף המקיים שירות עבור ולמען האזרח. כל תלונה המגיעה בכתב לממונה על תלונות הציבור והעומדת בהתניות הקבועות בחוק נבדקת ובמידת הצורך אף נערך בירור. מדיניות הממונה על תלונות הציבור הינה טיפול יעיל ומהיר בזמן, תוך הישענות על עקרונות השוויון והצדק. הדוח השנתי של הממונה על תלונות הציבור מפורסם כל שנה ומסכם את עבודת הממונה הכוללים נתונים כמותיים על מספר והרכב התלונות כפי שהגיעו וטופלו על ידו, לצד הצגת לקט תלונות.