להלן התעריפים המעודכנים :

מחירי חיסוני כלבת שנת 2024

חובת בעלי הכלבים לחסן ולשבב כלב מגיל 3 חודשים

 • חיסוני כלבת אגרה מלאה(מגיל חצי שנה ועד 8 שנים) = 413.5 ₪
 • חיסוני כלבת פטור גיל +אגרה(עד גיל חצי שנה ומגיל 8 שנים ומעלה) = 73.5 ₪
 • חיסוני כלבת מעוקרת / מסורס = 57 ₪ (חייב אישור עק/סר)
 • אגרה מלאה בלבד -חיסון בתוקף (מגיל חצי שנה ועד 8 שנים) =381 ₪
 • אגרה בלבד של פטור גיל -חיסון בתוקף (עד גיל חצי שנה ומגיל 8 שנים ומעלה) = 41 ₪
 • אגרה בלבד של מע/מס- חיסון בתוקף=41 ₪
 • שבב= 83 ₪
 • חיסוני כלבת אגרה מלאה(מגיל חצי שנה ועד 8 שנים)  + שבב = 496.5 ₪
 • חיסוני כלבת פטור גיל+ אגרה(עד גיל חצי שנה ומגיל 8 שנים ומעלה)+ שבב = 156.5 ₪    
 • חיסוני כלבת מעוקרת/ מסורס+ אגרה +שבב = 140 ₪ (חייב אישור עק/סר)
 • הסגר נשיכה/ תצפית בית -405 ₪
 • יום הסגר- 40.5 ₪

תעריפי החיסון והרישוי נקבעים ע"י משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומעודכנים מעת לעת.

לחיסון והתקנת שבב יש לתאם תור מראש מול המחלקה.

חוק להסדרת הפיקוח על הכלבים

להלן פירוט העבירות:

עברה גובה הקנס
מתוקף החוק להסדרת הפיקוח על כלבים, 2002:
 • החזקת כלב שגילו מעל 3 חודשים ללא רישיון בתוקף
500₪
 • אי דיווח על שינוי בפרטי הבעלים ו/או הכלב לרבות שינוי כתובת, שינוי בעלים או מותו של הכלב תוך שבוע ממועד השינוי

250₪

 • כלב יצא מתחום חצריו כאשר הוא אינו מוחזק ברצועה
500₪
 • מסירת מידע כוזב בפרט מהותי שירשם במרכז השבבים הארצי
1500₪
מתוקף תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים), 2004:
 • ייבוא כלב מסוכן
10000₪
 • החזקת כלב מסוכן ללא רישיון או בבעלות אדם שגילו נמוך מ-18 שנים
5000₪
 • החזקת כלב מסוכן בחצר לא מגודרת
1500₪
 • אי חסימת פיו של כלב מסוכן בזמם בשעה שהיה בסמיכות לאדם שגילו אינו עולה על 16 שנים
1000₪
 • אי הצבת שלט בכל כניסה לחצרים שבו כתוב "זהירות כלב מסוכן"
500₪
מתוקף תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים, 2005:
 • אי הצבת שלט בכל כניסה לחצר בה מוחזק כלב, שבו כתוב "זהירות כלב"
250₪
מתוקף פקודת הכלבת, 1934:
 • בעליו של כלב שנשך, לא דיווח על כך לרופא הממשלתי/לווטרינר הממשלתי ולא הסגירו תוך 24 שעות
2000₪
מתוקף תקנות הכלבת (חיסון), 2005:
 • החזקת כלב ללא חיסון כלבת בתוקף (חובה לחסן כלב בחיסון כלבת מגיל 3 חודשים ושעברו מעל 12 חודשים מאז חיסונו האחרון)
1500₪