דלג לתוכן

תעריפים לתשלום

מחלקת וטרינריה

להלן התעריפים המעודכנים :

 • התקנת שבב (סימון) 75 ש"ח
 • חיסון רשיון לכלב לא מסורס / כלבה לא מעוקרת 373 ש"ח
 • רשיון לכלב מסורס / כלבה מעוקרת 52 ש"ח
 • תעריפי החיסון והרישוי נקבעים ע"י משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומעודכנים מעת לעת.
 • חיסון כלבת פטור גיל 66 ש"ח

לחיסון והתקנת שבב יש לתאם תור מראש מול המחלקה.

חוק להסדרת הפיקוח על הכלבים
  https://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_008.htm

להלן פירוט העבירות:

עברהגובה הקנס
מתוקף החוק להסדרת הפיקוח על כלבים, 2002:
 • החזקת כלב שגילו מעל 3 חודשים ללא רישיון בתוקף
500₪
 • אי דיווח על שינוי בפרטי הבעלים ו/או הכלב לרבות שינוי כתובת, שינוי בעלים או מותו של הכלב תוך שבוע ממועד השינוי

250₪

 

 • כלב יצא מתחום חצריו כאשר הוא אינו מוחזק ברצועה
500₪
 • מסירת מידע כוזב בפרט מהותי שירשם במרכז השבבים הארצי
1500₪
מתוקף תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים), 2004:
 • ייבוא כלב מסוכן
10000₪
 • החזקת כלב מסוכן ללא רישיון או בבעלות אדם שגילו נמוך מ-18 שנים
5000₪
 • החזקת כלב מסוכן בחצר לא מגודרת
1500₪
 • אי חסימת פיו של כלב מסוכן בזמם בשעה שהיה בסמיכות לאדם שגילו אינו עולה על 16 שנים
1000₪
 • אי הצבת שלט בכל כניסה לחצרים שבו כתוב "זהירות כלב מסוכן"
500₪
מתוקף תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים, 2005:
 • אי הצבת שלט בכל כניסה לחצר בה מוחזק כלב, שבו כתוב "זהירות כלב"
250₪
מתוקף פקודת הכלבת, 1934:
 • בעליו של כלב שנשך, לא דיווח על כך לרופא הממשלתי/לווטרינר הממשלתי ולא הסגירו תוך 24 שעות
2000₪
מתוקף תקנות הכלבת (חיסון), 2005:
 • החזקת כלב ללא חיסון כלבת בתוקף (חובה לחסן כלב בחיסון כלבת מגיל 3 חודשים ושעברו מעל 12 חודשים מאז חיסונו האחרון)
1500₪

.

Skip to content