דלג לתוכן

תקציב 2018

תקציב 2018

קריטריונים לקביעת מסגרת התקציב לשנת 2018:

משכורות

הסכום נקבע על פי נתוני השכר הידועים כיום לגבי שנת 2018 .

במסגרת החישובים נלקחו בחשבון מספר המשרות בכל מחלקה ועלויות בפועל.

פרעון מלוות

סכום פירעון המלוות השנתי חושב על פי לוחות הסילוקין של כל ההלוואות לזמן ארוך

שהמועצה קבלה עד לתאריך יום החישוב ובהתחשב בהתייקרות הצפויה לשנת 2018

שיעור של 1.5%.

פעולות

סכום הפעולות לשנת 2018 נקבע בהתחשב בהוצאות הצפויות עפ"י חוזים והתקשרויות

שיש למועצה עם ספקים וגורמים שונים לצורך מתן שירותים ובהתאם לביצוע משוער לשנת 2017 .

בנוסף כפי הנדרש עפ"י חוק רשויות איתנות נלקחה רזרבה בשיעור 1% מתקציב הפעולות.

ארנונה

הסכום המשוער לגבייה לשנת 2018 נקבע על פי הביצוע החזוי בשנת 2017 ובתוספת שיעור העלאה של 2.18% .

בעקבות ביטול "עיר עולים" הופחתה ההכנסה ממשרד הביטחון בשיעור 70% על פי החוק.

ההפחתה תועבר לקרן ארנונה במשרד הפנים שממנה יוחזר למועצה בשנת 2018 מחצית מסכום ההפחתה.

משרד החינוך הכנסות

ההכנסה השנתית נקבעה על פי ההכנסות שנתקבלו לתקופה 10/17 – 1 ובהתחשב בביצוע המשוער לשנת 2017 .

הכנסות אחרות

ההכנסות הצפויות ממשרד הרווחה, ממשרדי ממשלה אחרים והכנסות עצמיות אחרות

נקבעו בהתחשב בביצוע משוער לשנת 2017 .

ההכנסות ממכללת אחווה נקבעו על פי סכום השכר המתוקצב לגבי תשלומי שכר המכללה.

קרן פיתוח

הסכום נקבע על פי תחזית תקבולים בגין היטלי ביוב והיטלי סלילה והכנסות מהשבחה

באזורי תעשיה ובמגורים.

פרוטוקול מליאת המועצה 42 מיום 28.12.2017 – אישור תקציב לשנת 2018,

Skip to content