קריטריונים לקביעת מסגרת התקציב לשנת 2018:

 • משכורות
  • הסכום נקבע על פי נתוני השכר הידועים כיום לגבי שנת 2018 .
  • במסגרת החישובים נלקחו בחשבון מספר המשרות בכל מחלקה ועלויות בפועל.
 • פרעון מלוות
  • סכום פירעון המלוות השנתי חושב על פי לוחות הסילוקין של כל ההלוואות לזמן ארוך
  • שהמועצה קבלה עד לתאריך יום החישוב ובהתחשב בהתייקרות הצפויה לשנת 2018
  • שיעור של 1.5%.
 • פעולות
  • סכום הפעולות לשנת 2018 נקבע בהתחשב בהוצאות הצפויות עפ"י חוזים והתקשרויות
  • שיש למועצה עם ספקים וגורמים שונים לצורך מתן שירותים ובהתאם לביצוע משוער לשנת 2017 .
  • בנוסף כפי הנדרש עפ"י חוק רשויות איתנות נלקחה רזרבה בשיעור 1% מתקציב הפעולות.
 • ארנונה
  • הסכום המשוער לגבייה לשנת 2018 נקבע על פי הביצוע החזוי בשנת 2017 ובתוספת שיעור העלאה של 2.18% .
  • בעקבות ביטול "עיר עולים" הופחתה ההכנסה ממשרד הביטחון בשיעור 70% על פי החוק.
  • ההפחתה תועבר לקרן ארנונה במשרד הפנים שממנה יוחזר למועצה בשנת 2018 מחצית מסכום ההפחתה.
 • משרד החינוך הכנסות
  • ההכנסה השנתית נקבעה על פי ההכנסות שנתקבלו לתקופה 10/17 – 1 ובהתחשב בביצוע המשוער לשנת 2017 .
 • הכנסות אחרות
  • ההכנסות הצפויות ממשרד הרווחה, ממשרדי ממשלה אחרים והכנסות עצמיות אחרות
  • נקבעו בהתחשב בביצוע משוער לשנת 2017 .
  • ההכנסות ממכללת אחווה נקבעו על פי סכום השכר המתוקצב לגבי תשלומי שכר המכללה.
 • קרן פיתוח
  • הסכום נקבע על פי תחזית תקבולים בגין היטלי ביוב והיטלי סלילה והכנסות מהשבחה
  • באזורי תעשיה ובמגורים.

פרוטוקול מליאת המועצה 42 מיום 28.12.2017 – אישור תקציב לשנת 2018,

התפלגות תקציב 2018