בכל בקשה לערר על גובה הארנונה יש להגיש בקשה לועדת ערר. הועדה תדון בבקשות ותיתן את החלטותיה מטעם הרשות המקומית. 

על החלטותיה ניתן לערער תוך 30 יום בביתה משפט המחוזי באזור שיפוטה של הרשות המקומית.

 חברי ועדת ערר

יו"ר הועדה – בועז אמיר עו"ד 
חברי הועדה:
גב' אוריאל ליאורה 
מר אשר גולדמן  

לפרוטוקולים ועדת ערר לחץ כאן